Laws

1. Law Nr. 138/2013
http://www.energjia.gov.al/files/userfiles/Energjetik/ligj_nr_138_dt_2_5_2013_burimet_e_rinovueshme
_te_nergjise.pdf

2. Law Nr. 125/2013
http://www.energjia.gov.al/files/userfiles/Energjetik/Ligji_125,_date_25.4._2013_Per_koncesionet_dhe_partneritetin_
publik_privat.pdf

3. Law Nr. 9072/2003
http://www.energjia.gov.al/files/userfiles/Energjetik/Ligji_9072_Energjise_Elektrike_me_te_gjitha_amendimet
_04.03.2010,06.01.12.pdf

4. Law Nr. 1701/2008
http://www.energjia.gov.al/files/userfiles/Energjetik/vendim_1701,_17.12.2008.pdf

Share Button